نظر سنجی دبستان

جهت ورود به نظر سنجی دبستان بر روی کلاس دانش آموز خود کلیک کنید و با نام کاربری و رمز عبور دانش آموز وارد شوید.

کلاس 1/1  -  کلاس 1/2  -  کلاس 1/3  -  کلاس 1/4  -  کلاس 1/5

کلاس 2/1  -  کلاس 2/2  -  کلاس 2/3  -  کلاس 2/4  -  کلاس 2/5

کلاس 3/1  - کلاس 3/2  - کلاس  3/3   - کلاس 3/4  - کلاس 3/5

کلاس 4/1  - کلاس 4/2کلاس 4/3   - کلاس 4/4    -  کلاس 4/5

کلاس 5/1  -  کلاس 5/2  - کلاس 5/3 -  کلاس 5/4  -  کلاس 5/5

کلاس 6/1  - کلاس 6/2  -  کلاس 6/3  - کلاس 6/4  - کلاس 6/5

Course categories